BnearIT

Affärsområden


Senaste nyheter
BnearIT ska vara!

Det ledande företaget inom regionen vad gäller systemutveckling och integration, verksamhetsutveckling, telekom och avancerad webbutveckling
AAA BNearIT Stationsgatan 69, 972 34 Luleå, 0920-21 18 00
  Referenser  

SSAB-BITSOA

SSAB Tunnplåt Luleå använder sedan ett antal år tillbaka ett väl beprövat proprietärt egenutvecklat kommunikationsprotokoll; PriTrans. Protokollet är meddelande baserat med textkodade telegram. En önskan att ersätta PriTrans med något mer modernt och framtidssäkert alternativ har efterfrågats av SSAB Tunnplåt Luleå och uppdraget gavs till BnearIT.

Uppdraget

Uppdraget bestod i att undersöka hur PriTrans används idag, vilka krav som en ersättare måste uppfylla samt att via en enkel demonstrator visa hur en integration skulle kunna se ut. Samtidigt önskades en utvärdering av befintliga produkter. Under två månader utförde BnearIT:

 • Förstudie; samla in kunskap och dokumentera nuvarande aktuell användning av PriTrans
 • Kravställning; sätta krav på lösningen för att säkerställa nuvarande funktionalitet samt ny önskad funktionalitet
 • Demonstrator; visa på ett enkelt sätt en stegvis integration
 • Utvärdera; utvärdera olika open-source alternativ i förmån för kommersiella produkter

Lösningen

Under uppdraget togs ett plattformsoberoende ramverk fram som lade grunden för en tjänstebaserad arkitektur med ett antal standardtjänster som exponerades för samtliga producenter/konsumenter i den valda kommunikationsmiljön. Lösningen medgav en säker transport av meddelanden samtidigt som felhantering och loggning av sända/mottagna telegram/meddelanden skapades. Den initiala lösningen bestod i att använda den meddelandestruktur som PriTrans använder för att förenkla migreringen till BITSOA. På sikt ska meddelandestrukturen migreras till XML.

Lösningen är inte enbart applicerbar för kommunikation över PriTrans länkar. Oavsett vilken kommunikation du som kund använder kommer BITSOA kunna hjälpa dig. Se vidare under BITSOA för olika vinster.

BITSOA

Under uppdraget arbetade BnearIT fram konceptet BITSOA, som är tänkt att hjälpa inte enbart stålindustrin utan samtliga organisationer som har behov av att kommunicera effektivare, robustare och på ett mer homogent sätt. Genom att skapa och exponera tjänster i sin kommunikationsmiljö och införa dessa tjänster stegvis kan datautbytet mellan olika producenter/konsumenter förenklas väsentligt.

Konceptet medger följande nyckelvinster:

 • Ramverk som stödjer leverantörs-, plattforms- och teknikoberoende
 • Återanvänder komponenter och funktioner
 • Enkel att förändra/utöka efter behov och resurser
 • Liten påverkan på nuvarande system
 • Återanvänder investerad teknik – 'Return Of Investment' (ROI)

Vill du veta mer?

Börja med att ladda ner det bifogade dokumentet till höger för att få en blick i vad BITSOA innebär för dig som kund och ta kontakt med oss för att få en ytterligare presentation kring BITSOA.

Tekniker och plattformar

 • ApacheMQ, IBM Websphere, MSMQ och TCP/IP
 • IBM OS2, MS Windows och OpenVMS
 • Java, C och .NET
 • SOA och SBA
 • XML