BnearIT deltar i demonstration av Luftfartsverkets forskningsprojekt SPADS

Luftfartsverket och SWEDAVIA genomför tillsammans forskningsprojektet SPADS (SWIM Prototype Airport Digital Services), för att utröna framtida möjligheter till ett kontrollerat och säkert utbyte av information och digitala tjänster.

BnearIT har deltagit i Stockholm 7-8 juni vid demonstration av internationella och nationella parter för att redovisa fas 1 av SPADS-projektet, hur implementation av digitala tjänster kan stödja ATM (Air Traffic Management) både ur ett verksamhets, operationellt och tekniskt perspektiv.

Demonstrationen har genomförts konkret med skarp simuleringsmiljö. SWIM-tjänster som är nyttjade för att utbyta information mellan ATC (LFV), APOC (Swedavia) och Airport User är Runway/Airport Capacity och Flights i linje med Information Services Reference Model (ISRM) och den gula SWIM-profilen som är specificerat i det gemensamma stora SESAR-projektet. Det är även demonstrerat ett antal tjänster för att möjliggöra säker filöverföring och dela information och händelser mellan flera intressenter med olika behov och behörighet.

Förutom deltagare från SWEDAVIA och LFV, så deltog även speciellt inbjudna deltagare från Luftfartsverk, flygplatser och flygbolag i olika länder i Europa exempelvis, Österike, Kroatien, Danmark, Irland, Tyskland och Schweiz.

BnearIT har deltagit med sina kunskaper inom tjänsteorienterade/komponentbaserade lösningar och med sitt testverktyg STRAX. STRAX är ett avancerat test och simuleringsverktyg som har implementerat och simulerat SWIM-tjänsterna under demonstrationen.

Fotnot:
Flygfarten inom Europa genomgår den största reformeringen av luftrummet genom tiderna. Omfattande forskningsprojekt såsom SESAR ( www.sesar.se) har resulterat i nya koncept för både operativ ledning och hantering av information och data via tjänster (SWIM – System Wide Information Management), koncept som nu skall nu implementeras. Drivkraften bakom digitaliseringsområdet på flygsidan är framförallt att skapa flexibilitet och oberoende till vilka koncept och tekniska lösningar som olika aktörer har samt att minska kostnaderna för systemintegration och framtida SESAR anpassningar av befintliga och framtida ATM system inom Europa.

SPADS demonstration, fas 2 genomförs våren 2018.

Länkar:   
www.lfv.se
www.swedavia.se 
www.sesar.eu

Fler kunder som vi arbetar med


: Stationsgatan 69, 972 34 Luleå

: 0920-21 18 00

: info@bnearit.se