Vad vi lagrar och varför

1. Inledning

Denna informationstext förklarar hur BnearIT AB hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som;

 •  kund
 • förtroendevald
 • leverantör
 • partner
 • är nyfiken på vad BnearIT AB kan hjälpa dig med
 • deltar i våra marknadsaktiviteter eller kundundersökningar
 • deltar på våra events och aktiviteter
 • söker jobb hos oss
 • besöker vår webb
 • anställd eller tidigare anställd

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna informationstext.

2. Personuppgiftsansvariga

BnearIT AB org nr 556620-8160, Stationsgatan 69, 972 34 Luleå, ansvarar för behandlingen av personuppgifter som lämnas till BnearIT AB av en enskild i samband med t.ex. intresseanmälan eller samarbete, förhandling och vid slutande av avtal och i samband med anmälan till aktiviteter och tjänster som erbjuds av företaget.

3. Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, bild, personnummer, eller IP-adress.

4. Vilka personuppgifter hanterar vi om dig och varför?

I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge dig bra service, tjänster och erbjudanden.

Behandlingen utförs av BnearIT AB, företag inom BnearIT AB:s koncern samt företag och föreningar som BnearIT AB samarbetar med såväl inom som utom EES-området, inkluderande Facebook.

BnearIT AB behandlar i enlighet med vad som beskrivs nedan personuppgifter (inklusive personnummer) som lämnas till BnearIT AB i samband med t.ex. intresseanmälan eller samarbete, förhandling och vid slutande av avtal och i samband med anmälan till aktiviteter och tjänster som erbjuds av företaget. Dessutom kan personuppgifter komma att hanteras vid senare kontakter med BnearIT AB. I syfte att upprätthålla en god registervård kan personuppgifterna komma att kompletteras genom inhämtning av uppgifter från privata och offentliga register, t.ex. PAR.

4.1 När du är kund eller leverantör till BnearIT AB

När du ingår i någon form av affärsavtal med BnearIT AB (kund eller leverantör) hanterar vi:

 • Uppgifter som du själv lämnar till oss såsom namn och kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer och e-postadress
 • Kontaktuppgifter och annan information som vi hämtar från PAR

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Identifiera dig och administrera ditt företags relationer med BnearIT AB.

Rättslig grund för hanteringen:

 • Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal för att administrera ditt, eller ditt företags/organisations affärsavtal med BnearIT AB.

Lagringstid:

 • Vi sparar dina personuppgifter under avtalsperiodens längd och därefter i upp till 2 år.

4.2 När du har ett uppdrag som styrelseledamot i BnearIT AB

Som förtroendevald har du skyldighet att hantera andras personuppgifter enligt gällande lagstiftning.

Dessutom kan det tillkomma hantering av personuppgifter enligt det som gäller för anställda hos BnearIT AB (se §4.7).

4.4 När du deltar på aktiviteter eller i undersökningar

I samband med events (seminarier, föreläsningar, tävlingar, kampanjer, inspelning av podcasts, filmade intervjuer, etc.) eller i samband med undersökningar (enkäter och intervjuer, per telefon eller via paneler) hanterar vi de uppgifter som du lämnar till oss, inklusive namn och kontaktuppgifter.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Administrera aktiviteten och för att kunna återkoppla till dig
 • Skapa reportage och annat material för sändning i våra sociala kanaler och på vår webbplats
 • Ge dig god service
 • Informera om och erbjuda dig nya marknadsaktiviteter och kundundersökningar
 • Ta fram statistik från marknadsaktiviteter och kundundersökningar, i syfte att förbättra våra tjänster
 • Hantera födoämnesallergier i samband med förtäring

Rättslig grund för hanteringen:

 • Vi hanterar dina personuppgifter för vårt berättigade intresse som beskrivs ovan (intresseavvägning) och med stöd i fullgörande av avtal vid administration av tävlingar. Om vår behandling kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta det innan behandlingen påbörjas.

Lagringstid:

 • Vi sparar inte dina uppgifter längre än fyra månader från aktiviteten.

4.5 När du kommunicerar med oss

Du kan välja att kommunicera med BnearIT AB på många olika sätt, t.ex. via sociala medier, i samtal och e-post.

När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t ex:

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Information om din synpunkt, fråga eller ditt ärende

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Besvara frågor och hantera ditt ärende, t ex avhjälpa fel och klagomål
 • Leverera information, t ex nyhetsbrev och inbjudningar
 • Förbättra våra tjänster och den information som vi lämnar och publicerar via vår hemsida

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt berättigade intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning).

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i upp till 12 månader efter avslutat ärende för att säkra spårbarhet i din kommunikation med oss.

4.6 När du söker jobb hos BnearIT AB

När du söker jobb hos BnearIT AB hanterar vi:

 • Uppgifter som du själv lämnar till oss såsom namn och kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer och e-postadress

Rättslig grund för hanteringen:

 • Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i berättigat intresse genom att du aktivt lämnar personuppgifter i samband med ansökning till den specifika lediga befattningen. Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är i syfte att genomföra en rättvis rekryteringsprocess hos BnearIT AB.

Lagringstid:

 • Vi sparar dina personuppgifter under rekryteringsprocessen och därefter i upp till 12 månader.
 • Om vi önskar behålla dina uppgifter under längre tid kommer vi att söka ditt specifika medgivande för att behålla uppgifterna.

4.7 När du är anställd av BnearIT AB

När du blir, är eller har varit anställd av BnearIT AB hanterar vi:

 • Uppgifter som du själv lämnar till oss såsom namn, personnummer och kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer och e-postadress
 • Kontaktuppgifter till närmast anhörig
 • Kontouppgifter för löneutbetalning
 • Uppgifter om försäkringar

Rättslig grund för hanteringen:

 • Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal för att administrera din anställning hos BnearIT AB

Lagringstid:

 • Vi sparar dina personuppgifter under din anställning och därefter i upp till 7 år
 • Namn, personnummer, anställningstid samt uppgifter rörande pensionsavtal raderas inte.

4.8 När vi har en skyldighet enligt lag

Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet eller vid begäran från myndighet.

Rättslig grund: När vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag gör vi det med stöd i en rättslig skyldighet.

5. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. Läs mer om hur länge vi sparar dina uppgifter ovan under respektive avsnitt.

6. Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

BnearIT AB säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 • Leverantörer, både inom och utanför EU/EES, som t ex tillhandahåller IT-tjänster och marknadsför för BnearIT ABs räkning.
 • Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut
 • Sociala medie-aktörer, såsom t.ex. Facebook och LinkedIn

Mottagare som hanterar personuppgifter för BnearIT AB:s räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt. När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

7.  Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär t.ex. att vi har rutiner och regler kring dataskydd och att våra medarbetare bara har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.

8. Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

 • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas
 • Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
 • Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna
 • Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring– du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas.
 • Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här:

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss. Se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

9. Hur du motsätter dig elektronisk direktmarknadsföring

BnearIT AB kan komma att använda din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi använder din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring är du välkommen höra av dig så inför vi en så kallad reklamspärr för dina uppgifter.

Sådan anmälan ska vara skriftlig, innehålla namn samt e-postadress och/eller mobilnummer och skickas till postadress eller e-postadress under ”kontaktuppgifter”.

10. Kontaktuppgifter

BnearIT AB Sverige (org. nr. 556620-8160) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom att skicka en begäran till:

BnearIT AB
Stationsgatan 69
972 34 Luleå
E-post: info@bnearit.se

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer i tillägg till ditt ärende. Om vi är osäkra på din identitet kommer vi att kontakta dig för ytterligare information.

11. Uppdateringar av informationstexten

Denna informationstext uppdaterades senast den 25 maj 2018 och kan komma att ändras. Ändringar publiceras på vår webbplats.