Agil teamleverans

Hur funkar det?
Agila utvecklingsmetoder som Scrum och Kanban är väldigt kraftfulla metoder som bidragit med mycket nytänkande inom mjukvarubranschen. Agilt i praktiken hindras dock av att avtalsformerna mellan kund och leverantör fortfarande präglas av konservatism. Nu finns det dock etablerade och beprövade avtalsformer som bland annat IT & Telekomföretagens standardavtal avseende agila projekt.

Hur går det till rent praktiskt?
BnearIT tillhandahåller ett team med olika roller; systemarkitekt, systemutvecklare (krav, kodning, testning), scrummaster och projektledare. Rollen produktägare innehas av kunden vilket är avgörande för om denna leveransform ska vara möjligt. Vi levererar färdigt lag med olika ”superkrafter” inom systemutveckling.

Smartare

Vi lär oss kundens verksamhet vilket skapar tillit till såväl enskild konsult som BnearIT.

Delad risk och effektivitetsvinst!

Snabbare

Effektiv leverans - ligger i såväl kundens som BnearITs intresse att förbättra effektiviteten hela tiden.

Smidigare

Flexibilitet för kund som snabbt anpassningsbar leverans kompetens och omfattning.

Vilka är fördelarna för mig som kund?
Fördelarna med erbjudandet är att leveransen snabbt kan anpassas efter kundens behov samt kompetens och omfattning kan skalas upp och ner efter kundens önskemål om leveranskapacitet.

Ytterligare en fördel är att BnearIT som leverantör bättre lär sig kundens verksamhet och därmed kan bidra mer i dess utveckling.

BnearIT har också som leverantör en större möjlighet att ta ett tydligare ansvar för leveransen och relationen med kunden kan fokusera på att skapa resultat i stället för att fokusera på att kontrollera.

Hur ser affärs- och ersättningsmodell ut för en Agil teamleverans?
Affärsmodellen bygger på att BnearIT tar ansvar för leveransen på ett tydligt sätt. Det kan innebära ansvar för att bemanna ett verksamhetsområde eller uppdrag och säkerställa kompetensförsörjningen inom det området/uppdraget. Det kan också innebära ansvar för en viss leverans som ett projekt eller ett förvaltningsåtagande.

Ersättningsmodellerna kan se olika ut beroende på affärsmodell. Det är fullt möjligt att skapa en ersättningsmodell som bygger på löpande enhetspris per timme/dag/månad för hela teamet alternativt ett fast månadspris för hela teamet med avstämning av kapaciteten och kompetensen med jämna mellanrum. Den modellen passar bra när ansvarsåtagandet avser att säkerställa en viss nivå på kompetensförsörjningen av ett verksamhetsområde eller uppdrag. Den fungerar även när ansvaret gäller en viss projekt- eller förvaltningsleverans.

För en viss leverans kan också en fastprismodell vara aktuell. I det fallet finns en bra standardiserad ersättningsmodell framtagna av branschorganisationen IT- och Telekomföretagen. Den kallas agilt kontrakt och fungerar så att man upprättar ett agilt kontrakt där delning av risk och effektivitetsvinst kommer båda parter till godo. Kunden får en riskdelning med BnearIT och BnearIT får möjlighet att dela vinsten när man kan påvisa att effektiviteten ökar.

När fungerar denna leveranstyp?
Agil teamleverans fungerar när kunden inte har helt spikade krav utan har en målbild med sitt utvecklingsbehov på ett övergripande plan. Med det som utgångspunkt kan kunden sedan styra utvecklingen mot målbilden och anpassa utvecklingen i takt med att behoven förändras och nya ”superkrafter” kan komma att behövas.

Nyfiken på Agil teamleverans? Kontakta Anders Hermanson eller Lars Frisk.